آخرین اخبار نمایش لیست اخبار

خبرسوم
قیمت ورق 3، 6 و 8 و 12 میل فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به دیروز با 2 تا 18 تومان افزایش و ورق 2.5، 4.8 و 10 میل با 2 قیمت ورق 3، 6 و 8 و 12 میل فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به دیروز با…
اطلاعات بیشتر

خبردوم
قیمت ورق 3، 6 و 8 و 12 میل فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به دیروز با 2 تا 18 تومان افزایش و ورق 2.5، 4.8 و 10 میل با 2 قیمت ورق 3، 6 و 8 و 12 میل فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به دیروز با…
اطلاعات بیشتر

خبر اول
قیمت ورق 3، 6 و 8 و 12 میل فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به دیروز با 2 تا 18 تومان افزایش و ورق 2.5، 4.8 و 10 میل با 2 قیمت ورق 3، 6 و 8 و 12 میل فولاد مبارکه در بنگاه تهران نسبت به دیروز با…
اطلاعات بیشتر

  • 1(021) 6635794352 - 6635794353

  • مشاور رایگان با کارشناسان ما
تبلیغات اول تبلیغات دوم